Money Hunter


香港飛昆明單程98元起
2017年04月07日

HK Express再推98元起香港飛昆明及香港飛寧波的單程機票優惠,優惠價不包括燃油附加費、稅項及其他收費,預訂日期由2017年4月4日起至2017年4月10日,可選的出遊日期由2017年4月19日至2017年12月14日。


其中,香港飛昆明的98元機票計埋機場稅同雜費都係307元,如果來回都揀到98元機票,來回合計都係660元。

優惠詳情:
預訂日期:2017年4月4日至2017年4月10日
旅行日期:2017年4月19日至2017年12月14日
銷售點:HK Express網站

有關詳情按此